Algemene voorwaarden Movendo Fun – Funkey

1.Algemeen
1.1 Movendo Fun verzorgt bewegingslessen voor jeugdspelers en speelsters vanaf 4 jaar op alle niveaus.
1.2 Een cursus bestaat uit vijf tot tien trainingen van 60 minuten onder leiding van gediplomeerde trainers en/of trainers in opleiding.
1.3 Het niveau van de cursus wordt bepaald door het niveau van het individuele kind.
1.4 Movendo Fun behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Bij wijziging worden de actieve deelnemers van de cursussen op de hoogte gesteld per email.

2. Aanmelding en inschrijving
2.1 Aanmelding voor één van de cursussen gebeurt via de website www.movendo-fun.nl door het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden.
2.2 Een aan melding voor een cursus wordt alleen in behandeling genomen indien en zodra Movendo Fun het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier heeft ontvangen. Van de aanmelding ontvangt u een digitale ontvangstbevestiging.
2.3 Aanmeldingen voor deelname worden geregistreerd op volgorde van ontvangst.
2.4 Voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer een digitale bevestiging als bewijs van aanmelding.
2.5 De speler wordt pas definitief geplaatst als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
2.6 Bij een naar het oordeel van Movendo Fun te gering aantal inschrijvingen voor een cursus, wordt de cursus geannuleerd. Van de annulering krijgt de speler uiterlijk één week voor aanvang van de cursus een bevestiging.

3. Betaling
3.1 Het cursusgeld dient een week voor aanvang van de cursus in het bezit te zijn van Movendo Fun.
3.2 Betalingen in termijnen is niet mogelijk.

4. Verhindering, afgelasting en annulering
4.1 Wanneer een speler/speelster verhindert is om te komen naar een deel van de cursus vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
4.2 Movendo Fun behoudt zich het recht voor trainingen af te gelasten, bijvoorbeeld als gevolg van mogelijk slecht weer. Bij afgelasting van een training wordt naar een inhaalmoment gezocht.
4.3 Bij annulering van de cursus door de speler geldt het volgende;
*Bij annulering voor de cursus (minimaal 2 dagen) wordt €20 aan kosten in rekening gebracht.
*Bij annulering tijdens de duur van de cursus blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.
4.4 Bij annulering van de cursus door Movendo Fun geldt het volgende;
*Van de annulering krijgt de speler een week voor aanvang van de cursus een bevestiging. Eventueel door de speler betaalde cursusgeld wordt door Movendo Fun teruggestort.

*Indien mogelijk worden de spelers die stonden ingeschreven voor de geannuleerde cursus in overleg in een andere cursusgroep of op een andere locatie geplaatst. Bij plaatsing in een andere cursusgroep of andere trainingslocatie vindt geen restitutie van het eventueel reeds betaalde cursusgeld plaats.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Movendo Fun is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect) veroorzaakt door en/of verbandhoudend met deelname aan de cursus, het handelen of nalaten van haar werknemers en /of andere personen die door of vanwege Movendo Fun te werk zijn gesteld of van wiens diensten door Movendo Fun gebruik is gemaakt, tenzij aan Movendo Fun opzet of grove schuld kan worden verweten.
5.2 Movendo Fun maakt gebruik van de faciliteiten van verschillende verenigingen. De speler dient zich correct te gedragen –zowel binnen het veld als in de kleedkamer. Indien de speler zich niet correct gedraagt, kan de speler worden geschorst of worden verwijderd uit de cursus. Bij schade aan materiaal of eigendommen van de club wordt deze verhaald op desbetreffende speler.
5.3 Movendo Fun is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
5.4 Movendo Fun is niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij de traingenen of extra activiteiten evenals reeds aanwezige blessures en/of reeds aanwezige fysieke klachten.

6. Foto’s.
6.1 Movendo Fun houdt zich het recht voor om foto’s, genomen tijdens onze activiteiten, te gebruiken voor promotiedoeleinden en onze website. Ouders/verzorgers worden vooraf geïnformeerd indien er actief foto’s genomen gaan worden voor promotie.

7. E-mail
7.1 Movendo Fun biedt alle deelnemers de mogelijkheid om zich in te schrijven op nieuwsbrieven en ander digitaal materiaal om op de hoogte te worden gehouden van activiteiten en acties.